Placeholder

5/7-2024GAME løfter unge med psykosociale udfordringer ind i frivilligfællesskaber gennem særligt praktikforløb

GAME’s innovative gadeidrætspraktik har vist sig at være en succesfuld vej til at introducere unge med psykosociale udfordringer til fysisk udfoldelse, frivillighed og fællesskaber. En ny evaluering fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) belyser, hvordan praktikken lykkes med at adressere de udfordringer og begrænsninger, mange af de unge står overfor i deres møder med foreningsidrætten. Når de ressourcer, de unge har med sig, bringes i spil i frivilligrollen giver det dem følelser af glæde, lykke og stolthed og bidrager til en ny selvforståelse.

Børns og unges deltagelse i foreningsidrætten handler ikke kun om fysisk aktivitet, men er for mange også en kilde til fællesskaber, som følger dem ind i deres øvrige hverdag, ligesom en del unge her opnår værdi-fulde erfaringer med frivillighed.

Men for nogle børn og unge er fritidslivet svært at finde sig til rette i, og det gælder i særdeleshed unge med psykosociale udfordringer. De har derfor ikke samme adgang som andre jævnaldrende til den fysiske udfoldelse, og de er i langt mindre grad en del af de fællesskaber og relationer, der udfolder sig her. Det gælder også de frivilligfællesskaber, som foreningsidrætten er bygget op om.

Unge oplever mindre ensomhed og mere livsglæde
GAME arbejder målrettet med at lette adgangen til idræt og fællesskaber for børn og unge, der ellers står uden for et aktivt fritidsliv. GAME har i en længere årrække haft fokus på at lave idrætstilbud til børn og unge med psykosociale udfordringer. Det nyudviklede praktikforløb giver en lidt ældre gruppe af unge, der går på STU- og FGU-uddannelser, mulighed for at deltage som frivillige på parkourforløb for børn fra specialskoler og visiterede tilbud

De deltagende unges trivsel og mistrivsel er dynamiske størrelser, der er tæt knyttet til de sammenhænge, de er en del af, og evalueringen synliggør, hvordan de i praktikken møder helt andre typer af fællesskaber, end de er vant til, fortæller lektor ved Center for Ungdomsforskning Anne Mette W. Nielsen:

“I evalueringen er det tydeligt, hvordan praktikforløbet styrker de deltagende unges trivsel ved at åbne en vej ind i anerkendende og trygge fællesskaber, hvor de kan udvikle relationer til andre unge, men også til dygtige parkourtrænere. Der er tale om fællesskaber, hvor de oplever, at de kan udfolde og udvikle sig fysisk sammen med andre, og hvor de samtidig kan gøre en forskel for børn, der tumler med nogle af de samme udfordringer, som de selv gør. Samlet set betyder det, at de oplever en ny energi, livsglæde og livslyst, og at der åbner sig en vej ud af den ensomhed, som mange af dem oplever præger deres hverdag.”

Tydelige rammer og varierede deltagelsesmuligheder
GAME’s gadeidrætspraktik er ifølge evalueringen et eksempel på, hvordan tydelige rammesætninger, varierede deltagelsesmuligheder og målrettede aktiviteter for frivillige kan styrke unges adgang til frivillighed og frivilligfællesskaber indenfor idrætsområdet, og derigennem bidrage til deres personlige udvikling og sociale integration.

“Vi er så glade for at se de her resultater af projektet i evalueringen. Og vi er enormt stolte over, at vi har været med til at lette adgangen til frivillighed for den her gruppe af unge, der særligt har brug for alt det gode, der følger med at være en del af et fællesskab,” siger projektleder Marie Falck-Rasmussen.

Udover at hjælpe til under parkourtræningerne med børn og unge, der ligner dem selv, så omfatter de unges praktikforløb også koordinerings-, planlægnings- og udviklingsopgaver samt individuelle sparringssamtaler, månedlige frivilligaftener, ud-af-huset-aktiviteter og fælles arrangementer. Aktiviteterne sikrer, at de unge ikke står alene med de udfordringer, de møder undervejs, og giver samtidig mulighed for at give plads til, at de også kan udfolde sig sammen med andre jævnaldrende unge.

Institutionel kobling åbner nye døre
Ifølge evalueringen fra CEFU er praktikforløbets kobling til uddannelsesinstitutionerne FGU og STU en helt afgørende faktor for at nå de unge, der ikke har erfaring med at finde ind i frivillighedens verden.

”Jeg tror ikke, jeg var kommet, hvis jeg ikke var på STU’en,” siger Signe, der er i gadeidrætspraktik i GAME.

Koblingen til de unges uddannelsesforløb betyder, at de unge kan deltage sammen med andre unge, de allerede kender lidt fra deres skole. Men det betyder også, at de kan være frivillige i skoletiden og ikke skal skabe plads til det i deres fritid. Flere af dem forklarer, at de ofte har svært ved at håndtere mange nye ting uden for skoletiden. Det bliver hurtigt for meget, og praktikforløbet tilbyder en ramme, der er inden for rækkevidde for unge, hvoraf mange aldrig selv har prøvet at være del af idrætsaktiviteter eller foreningsmiljøer.

Find hele evalueringen her.

Både gadeidrætspraktik og evaluering er gennemført med støtte fra Velux Fonden